İktisada Giriş 2006 Final

1. Tercih yapmak veya karar almak durumunda olan bir iktisadi birimin kendi hedefine uygun biçimde hareket etmesine ne ad verilir?


2. Aşağıdakilerden hangisi zorunlu ihtiyaçtır?


3. Dikkate alınan bir seçenek yada alternatife ilişkin maliyetlerin karşılaştırılmasına ne ad verilir?


4. Toplam fayda ve marjinal fayda ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


5. Gelir arttığında talebi artan, gelir azaldığında talebi azalan mallara ne ad verilir?


6. Piyasa dengede iken, denge fiyat düzeyinin değişmemesi ve denge miktarında bir artış gerçekleşmesi için arz ve talep eğrilerinde ne şekilde bir kayma meydana gelmelidir?


7. Aşağıdaki ürünlerden hangisi inelastik talebe örnek oluşturur?


8. Yatay eksene dik çizilmiş bir talep eğrisi için talebin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisi ile değerlendirilir?


9. Arz edilen mal veya hizmet miktarını sınırlayarak, rekabet koşullarında oluşmuş piyasa fiyatını üreticilerin lehine artırmaya dönük devlet politikasına ne ad verilir?


10. Gelir vergisi aşağıdaki vergi türlerinden hangisi içinde yer alır?


11. Emek miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam ürün miktarında meydana getirdiği değişme aşağıdakilerden hangisidir?


12. Şekerleme üretimi yapan bir fabrikanın %10 oranında yeni makine ve teçhizat alması %10 oranında üretim artışına yol açıyorsa, bu üretim sürecinde aşağıdakilerden hangisi geçerli olur?


13. Tam rekabetçi bir firmanın piyasada karşılaşacağı talep eğrisinin esnekliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?


14. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönemde üretimde koşul aşağıdakilerden hangisidir?


15. Tekelci bir firmanın kâr maksimizasyonu sağladığı üretim düzeyinde aşağıdakilerden hangisi geçerli olur?


16. Bir ilçede tekel konumunda olan bir kuaförün öğrencilere diğer müşterilere oranla daha ucuza saç kesimi yapması, hangi tür fiyat farklılaştırma s ı dır?


17. Faktör fiyatı değiştiğinde, talep edilen faktör miktarının değişme oranını aşağıdakilerden hangisi gösterir?


18. Bir ekonomide nominal faiz oranı %50 reel faiz oranı %20 düzeyinde ise, beklenen enflasyon oranı yüzde kaçtır?


19. Bir kişinin kamusal maldan fayda elde etmesine karşın, kamusal malın finansmanında herhangi bir maliyet yüklenmekten kaçınma şeklindeki davranışına ne ad verilir?


20. Aşağıdakilerden hangisi Antalya'da turistik bir otelin kanalizasyonunu denize akıtması nedeniyle denize giren kişilerin zarar görmesi şeklinde ortaya çıkacak bir dışsallık türüne örnek olarak verilebilir?


21. İktisadi yaşamda zaman zaman beliren daralmaların yarattığı işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


22. Aşağıdakilerden hangisi ekonominin mal ve hizmet üretme kapasitesindeki artışı ifade etmektedir?


23. Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin piyasa değerinin toplamına ne ad verilir?


24. İşletmenin gerçekleştirdiği üretimin değerinden kullanılan ara mallarının değerini çıkartarak elde edilen rakama ne ad verilir?


25. Belirli bir dönemde yapılacak tüketim harcamalarını belirleyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?


26. Marjinal tasarruf eğiliminin 0.30 olarak hesaplandığı bir modelde marjinal tüketim eğiliminin değeri kaçtır?


27. Aşağıdakilerden hangisi "her arz kendi talebini yaratır" görüşünü öne sürmektedir?


28. Artan tasarrufların tüketim harcamalarını ve dolayısıyla geliri azaltmasına ne ad verilir?


29. Bir ekonomide Marjinal tasarruf eğilimi (MPS) 0,40, Marjinal ithalat eğilimi (MPI)0,10 olduğu durumda vergi çarpanının değeri kaçtır?

30. Marjinal tasarruf eğiliminin (MPS) 0,30, Marjinal ithalat eğiliminin (MPI) 0,20 olduğu bir ekonomide kamu harcamaları ve vergilerin 250 lira arttırılması sonucunda gelirde oluşan net etki kaç YTL'dir?


31. Bankalar tarafından kredi işlemleri sonucunda vadesiz mevduat şeklinde yaratılan paraya ne ad verilir?


32. Devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak çıkartılmış olan (yani ödemelerde yasal olarak kabul edilmesi gereken) ve değerli bir madene dönüştürülemeyen kağıt para tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


33. Klasik miktar teorisine göre para arzındaki değişikliğin yaratacağı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?


34. Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisinin sola kaymasına neden olan faktörlerden biri değildir?


35. Uzmanlaşma ve uluslararası ticaret aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır?


36. Ülkedeki toplam üretimin işgücü ve sermaye stokuna oranına ne ad verilir?