Genel İşletme 2008 Final

1. Başkalarının gereksinimlerini karşılamak üzere, pazarı olan ve pazarda fiyatı oluşan ekonomik mal ve hizmetleri ortaya koymak ve sahibine kâr sağlamak amacı güden işletmeye ne ad verilir?


2. Verimlilik kavramının oran olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?


3. Aşağıdakilerden hangisi endüstri işletmeleri kapsamında yer alır?


4. Aşağıdakilerden hangisi kişi şirketleri içinde yer alır?


5. Taşınması zor ve pahalı ürünler üreten işletmeler, genellikle hangi kuruluş yeri etkenine önem verirler?


6. İşletmeler kuruluş yerlerini seçerlerken işgücü ile ilgili özelliklerden hangisine önem vermezler?


7. Aşağıdakilerden hangisi yatay birleşmenin yaratabileceği sorunlardan biri değildir?


8. Aynı konuda çalışan iki işletmenin birleşerek tüketicinin aleyhine olarak kârlarını artırmak için bir araya gelmelerine ne ad verilir?


9. Yasalarda belirtilmeyen ancak bir işletmeden toplumun beklediği davranış ve eylemlere ne ad verilir?


10. Aşağıdakilerden hangisi etik normlarda Caux Raund Table ilkeleri içinde yer alan işbirliği ilkelerine girmez?


11. İşletmenin genel politika ve stratejilerini belirleyen yönetim kademesi aşağıdakilerden hangisidir?


12. Amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının yada ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi, gerekiyorsa düzeltici önlemlerin alınması sürecine ne ad verilir?


13. Üst konumdaki yöneticilerle ast konumdaki işgörenler arasında iki yönlü olarak gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?


14. Lider olunamayacağını lider doğulacağım varsayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


15. Faaliyet alanının özelliği nedeniyle yüksek nitelikli işgücü çalıştıran işletmelerde çalışanların hangi gereksinimi öne çıkar?


16. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimini etkileyen dış çevre faktörlerinden biri değildir?


17. Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitim yöntemlerinin yararlarından biri değildir?


18. İşe uygun nitelikteki adayların işletmeye başvurmasını sağlama çabalarına ne ad verilir?


19. Tüketici pazarının bölümlenmesinde ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?


20. Pazarlama yöneticisinin temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?


21. Uygulanması en kolay fiyatlandırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


22. Fiyatlama sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


23. Bir mal, hizmet, yer, fikir, kişi yada kurum hakkında herhangi bir bedel ödemeksizin yayınlanan haberlerin tümüne ne ad verilir?


24. Aşağıdakilerden hangisi kişisel satışın üstünlüklerinden biridir?


25. Şişe ve cam fabrikaları aşağıdaki üretim sistemi türlerinden hangisine örnektir?


26. Karmaşık, büyük projelerin gerçekleştirilmesinden önce, uzun ve kapsamlı olarak yapılan araştırma ve planlama çalışmalarına ne ad verilir?


27. Üretim sürecinin, tüketici gereksinmelerine hızla yanıt verebilme yeteneğine ne ad verilir?


28. Günlük, haftalık veya aylık üretim düzeylerini belirleme işlevine ne ad verilir?


29. Geleneksel tapu kütükleri, nüfus kütükleri gibi depoların bilgi sistemlerindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?


30. Ofis ortamlarında yapılan her türlü işin, elektronik araçlarla yapılmasına ne ad verilir?


31. İşletmede yabancı kaynaklardan bir yıl içinde ödenecek olanlar bilançoda aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?


32. Mizanda yer alan hesaplardan borç kalanı veren varlıkların sol kolonda, alacak kalanı veren kaynakların sağ kolonda yer aldığı tabloya ne ad verilir?


33. Finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin kurulmasını, ölçülmesini ve yorumlanmasını kapsayan sürece ne ad verilir?


34. Aşağıdakilerden hangisi finansal analizin yararlarından biri değildir?


35. Aşağıdakilerden hangisi kalkınma bankalarının fonksiyonları arasında yer almaz?


36. İşletmelerin uluslararasılaşma sürecinin başlangıcında karşılaşabilecekleri sorunları en düşük düzeyde tutabilmesi için yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?