Genel İşletme 2006 Ara Sınav

1. Aşağıdakilerden hangisi üretim öğeleri arasında yer almaz?


2. İşletmeyi kuşatan ve işletme ile doğrudan yada dolaylı ilişkisi olan insan kümelerinin demografik ve kültürel özellikleri hangi çevreyi belirler?


3. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin iç çevresinde yer almaz?


4. Evde kullanılan içme suyu aşağıdaki mal türlerinden hangisine girer?


5. Birbirinin aynısı olan malları üreten ve pazarlayan işletmelerin birleşmesine ne ad verilir?


6. Üretimden elde edilen çıktıların fiziksel niceliklerinin üretimde harcanan girdilerin fiziksel niceliklerine oranına ne ad verilir?


7. Çabuk bozulur tarımsal ürünleri kullanan işletmeler kuruluş yeri olarak hangi etmeni göz önünde bulundurmalıdır?


8. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde büyümenin finansal nedenlerinden biri değildir?


9. İnsanların gereksinmelerini ve isteklerini gidermek amacıyla üretilen mal ve hizmetlerin kullanımına ne ad verilir?


10. Üretim sınırlaması yaparak fiyatın belli seviyenin altına düşmesinin sağlandığı birleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?


11. İlaç üreten bir özel işletmenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?


12. İşletmeler kuruluş yerlerini seçerlerken işgücü ile ilgili özelliklerden hangisine önem vermezler?


13. Yapılabilirlik projesinin somutlaştırılması ve ayrıntılarının belirlenmesi yatırım karar sürecinin hangi aşamasında gerçekleştirilir?


14. Satın alma yoluyla birleşmenin işletmelere sağladığı temel yarar aşağıdakilerden hangisidir?


15. İnsanların faaliyetlerinin ve çabalarının devamını sağlayarak, onları harekete geçiren uygulamaların toplamına ne ad verilir?


16. Amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının yada ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi, gerekiyorsa düzeltici önlemlerin alınması sürecine ne ad verilir?


17. Aşağıdakilerden hangisi yeni bir yatırım düşüncesinin oluşmasını sağlayan etkenler arasında yer almaz?


18. İnsancıl değerlerin ışığında işletme işlevlerinin doğru olarak yerine getirilmesi çabasına ne ad verilir?


19. İşletmelerin özel kesim ve kamu kesimi olarak sınıflandırıldığı işletme gruplandırması ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?


20. Amaçların ve bu amaçlara ulaşmak için uygun yöntemlerin belirlendiği sürece ne ad verilir?


21. Değerlenenlerin normal frekans dağılımına göre sıralandığı performans değerleme yöntemine ne ad verilir?


22. İşletmenin genel politika ve stratejilerini belirleyen yönetim kademesi aşağıdakilerden hangisidir?


23. İşletmelerin uygulamaları sonucu en. fazla etik çatışma yaşadığı ilişki grubu aşağıdakilerden hangisidir?


24. Lider olunamayacağını lider doğulacağım varsayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


25. Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitim yöntemlerinin yararlarından biri değildir?


26. Aşağıdakilerden hangisi denetim işlevinin ana unsurlarından biri değildir?


27. Neo-klasik yönetim teorisinin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


28. Aşağıdakilerden hangisi etkin bir performans değerleme sisteminde bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?


29. Aşağıdakilerden hangisi etik kavramı üzerinde uzlaşmayı güçleştiren nedenlerden biri değildir?


30. İnsan kaynakları yönetiminin iki temel amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


31. Aşağıdakilerden hangisi etik normlarda Caux Raund Table ilkeleri içinde yer alan işbirliği ilkelerine girmez?


32. Bir yöneticinin kontrol edebileceği kadar kişiden sorumlu olmasını öngören örgütleme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


33. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimini etkileyen dış çevre faktörlerinden biri değildir?


34. Faaliyet alanının özelliği nedeniyle yüksek nitelikli işgücü çalıştıran işletmelerde çalışanların hangi gereksinimi öne çıkar?


35. Aşağıdakilerden hangisi kurmay yetkinin özelliklerinden biridir?


36. Aşağıdakilerden hangisi performans değerleme bilgilerinin kullanıldığı alanlardan biri değildir?