Davranış Bilimlerine Giriş 2008 Final

1. Çalışma ortamındaki sıcaklık derecesinin, çalışanların verimlilik düzeyi üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?


2. Aşağıdakilerden hangisi Weber’in ilgilendiği konuları anlamada yararlandığı kavramlardan biri değildir?


3. Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş bir statüdür?


4. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapının parçalarından biri değildir?


5. Kültürü oluşturan parçaların herhangi bir biçimde birbirlerine bağlanmasına ne ad verilir?


6. Bireyin başkalarının beklentilerine uyum göstermesinin ve davranışlarını buna göre ayarlamasının, toplumsallaşmanın önemli bir sonucu olduğu görüşünü savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


7. Bireyde kişiliğin temelini oluşturan etken aşağıdakilerden hangisidir?


8. Birincil gruplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

9. Aşağıdakilerden hangisi boşanmaların toplumsal nedenlerinden biri değildir?


10. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi toplumsal tabakalaşma konusunda sosyolojiye katkıda bulunmamıştır?


11. Toplum içerisinde her bireyin veya pozisyonun geçerli birtakım ödüllere dayalı olduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?


12. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme ile ilgili temel sayıltılardan biri değildir?


13. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin alt dallarından biri değildir?


14. Korelatif araştırmalar psikoloji biliminin temel amaçlarından hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?


15. Psikolojide kullanılan "umutsuzluk ölçeği"nin farklı ölçümlerde birbiriyle tutarlı sonuçlar vermesi, bu ölçeğin hangi teknik özelliğini ifade eder?


16. Freud'un Psikoseksüel Gelişim Kuramı'na göre dört yaşındaki bir çocuk aşağıdaki dönemlerden hangisinin içindedir?


17. Çocukların ahlaki ikilemleri nasıl yargıladıkları konusunda araştırmalar yapan ve bu yargıların gelişmesi ile ilgili dönemleri oluşturan bilişsel-gelişimsel yaklaşım kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?


18. Aşağıdakilerden hangisi gelişim psikologlarının insanın gelişimini inceledikleri temel alanlardan biri değildir?


19. Aşağıdakilerden hangisi sinir sisteminin bölümlerinden biri değildir?


20. Aşağıdakilerden hangisi birincil güdülerden biri değildir?


21. Radyoda çalan bir klasik müzik parçasını işiten ve bu parçanın kendi düğününde çalınan giriş parçası olduğunu fark ederek duygulanan bir kişinin yaşadığı bu sürece ne ad verilir?


22. Aşağıdakilerden hangisi algılamada yararlanılan monoküler ipuçlarından biri değildir?


23. Bir işçinin ücretini haftalık olarak alması hangi pekiştirme tarifesine bir örnektir?


24. Yaşantılar yoluyla davranışlarda meydana gelen uzun süreli değişmelere ne ad verilir?


25. Aşağıdakilerden hangisi tepkisel koşullama yoluyla öğrenme sürecinde kullanılan kavramlardan biri değildir?


26. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi sosyal öğrenme yaklaşımının kurucusudur?


27. Karen Horney'in kişilik konusunda psikolojiye kazandırdığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?


28. Öğrenci yurdunun çalışma odasındaki bir öğrencinin, etrafında çalışan arkadaşlarını görerek, yalnız çalıştığından daha fazla çalışması, grubun birey davranışları üzerindeki etkilerinden hangisine bir örnektir?


29. Bir trafik kazası sonrası olay yerine toplanan kişilerin ambulans çağırma ya da ilkyardım gibi sorumlulukları başkalarının da taşıdığını düşünerek seyirci kalması, tanık etkisinin hangi temel nedenine bir örnektir?


30. Aşağıdakilerden hangisi tutum değiştirmede etkili olan hedefin özelliklerinden biri değildir?