Davranış Bilimlerine Giriş 2007 Final

1. Deney yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


2. Karl Marx, Ralf Dahrendorf ve Levis Coser gibi kuramcıların katkıda bulundukları sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


3. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumdan söz edebilmek için gerekli olan koşullardan biri değildir?


4. Lewis'in "fakirlik kültürü" tezini reddederek, aşağı statüdeki insanların toplumun temel başarı değerlerini reddetmeden alternatif bir değer dizini geliştirdiklerini savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


5. Aşağıdakilerden hangisi toplumun sahip olduğu kültürün aktarılmasından sorumlu olan toplumsallaşma kurumlarından biri değildir?


6. Aşağıdakilerden hangisi birincil grupların bir özelliğidir?


7. Evlilikte eşlerin birbirlerine karşıt duygular içinde olduğunu, erkeğin kadın üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğunu savunan ve bu durumu kapitalist ile proletarya arasındaki ilişkiye benzeten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


8. Aile içerisindeki davranışları anlamak için aile üyeleri arasındaki mevcut ilişkilere ve üyelerin bu ilişkileri nasıl anlamlandırdığına bakılması gerektiğini savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?


9. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşma konusunda Gerhard Lenski'nin savunduğu görüşlerden biri değildir?


10. Aşağıdakiler den hangisi toplumsal değişmenin temel sayıcılarından biri değildir?


11. Aşağıdakilerden hangisi psikolojide kullanılan araştırma yöntemlerinden biri değildir?


12. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi gelişimin dönemler halinde gerçekleştiğini kabul etmez?


13. Çocukların dünyayı algılamasında sembolik düşünce ve taklit oyunlarının önem kazandığı Piaget'in bilişsel gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


14. Güdüsel bir davranışın başlamasına neden olan çevresel uyarıcılara ne ad verilir?


15. Aşağıdakilerden hangisi bilinen fizyolojik bir temeli olan, ancak bu temelden bağımsız olarak da devam edebilen güdülerden biridir?


16. Çevredeki enerji değişikliklerinin (uyarıcıların), sinir akımı haline dönüştürülerek beyine ulaştırılmasına ne ad verilir?


17. Görünüşü bir başka nesne tarafından engellenen nesnenin, daha uzaktaymış gibi algılanmasına ne ad verilir?


18. Aşağıdakilerden hangisi algının bir özelliği değildir?


19. Öğrenme türlerinden hangisinde bir davranışın gelecekte tekrarlanma olasılığı, bireyin kendi yarattığı sonuçlar tarafından belirlenir?


20. Ceza ile olumsuz pekiştirici arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?


21. Belirli kaygı ve korkuların tepkisel koşullanma yoluyla öğrenilebileceğini yaptığı deneylerle kanıtlayan psikolog aşağıdakilerden hangisidir?


22. Gözlenen ve ölçülen olaylarda, özellikle sayısal veri ve olgulardan, henüz gözlenmeyen olay ve olguların yordanmasına ne ad verilir?


23. Bireyi başkalarından ayıran ve kendine özgülüğü oluşturan tüm davranışsal özelliklere ne ad verilir?


24. Aşağıdakilerden hangisi sosyal görüşlü psikoanalistlerden biri değildir?


25. İtaat davranışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


26. Bir sokakta kaldırımdaki bir grup insanın, yolun karşısındaki binanın üst katlarına doğru baktığını gören bir kişinin aynı noktaya bakmaya başlaması sosyal etki davranışlarından hangisine bir örnektir?


27. Yaptığı araştırmada "otokinetik etki" algı yanılsamasından yararlanarak uyma davranışını açıklayan psikolog aşağıdakiler den hangisidir?


28. Aşağıdakilerden hangisi bir tutumun değişmesinde etkili olabilecek bilgi kaynağına ilişkin özelliklerden biri değildir?


29. Aşağıdakiler den hangisi tutumların ölçülmesinde kullanılan tekniklerden biri değildir?


30. Aşağıdakiler den hangisi tutumların oluşmasında etkili faktörlerden biri değildir?