Davranış Bilimlerine Giriş 2007 Bütünleme

1. Bilimsel bir araştırmada, anket sorularının hazırlanmasından sonra, soruların örnekleme çok benzeyen bir grupta sınanmasına ne ad verilir?


2. Toplumsal Statik ve Toplumsal Dinamik ayrımı hangi sosyolog tarafından oluşturulmuştur?


3. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkışını ve gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir?


4. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüdür?


5. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumdan söz edebilmek için gerekli olan koşullardan biri değildir?


6. Toplumun temel değerlerini paylaşan, bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değer, norm ve yaşam biçimi olan kültür gruplarına ne ad verilir?


7. Bir toplumda kocası ölen bir kadının, kocasının cesediyle birlikte yakılmasını vahşet olarak nitelendirmek, kültürle ilgili kavramlardan hangisine bir örnektir?


8. Mead, 3-6 yaş arası çocukların belirli bir bireyin rolünü üstlenip, bu rol ile ilgili hak ve sorumluluklarının neler olduğunu anlamaya çalıştıkları rol alma sürecinin ikinci aşamasına ne ad verir?


9. Toplumsallaşma sonunda bireyin en temel kazanımı aşağıdakilerden hangisidir?


10. Aşağıdakiler den hangisi ikincil ilişkilerin yaşandığı gruplara bir örnektir?


11. Aşağıda verilen sosyolog-kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


12. Yeni evlenen çiftlerin baba tarafına yerleşmesine ne ad verilir?


13. Aşağıdakiler den hangisi endüstrileşme süreciyle birlikte çekirdek aile yapısının ortaya çıkışında etkili olan faktörlerden biri değildir?


14. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi sınıf olgusunu otorite temeline göre analiz ederek, eşitsizlikleri otoritenin eşit olmayan dağılımıyla açıklar?


15. Aşağıdaki tabakalaşma sistemlerinden hangisi açık sistem olma özelliği gösterir?


16. Psikolojinin temel amaçlarından hangisi davranışların seçilen bir düzeye veya istenen bir biçime getirilmesini içerir?


17. Aşağıdaki psikoloji alanlarından hangisi zooloji ile yakından ilişkili olup, en basit canlılardan karmaşıklara doğru gidildikçe, davranışlarda görülen evrimsel farklılıkları inceler?


18. Normal ve sapmış davranışların oluşumunu çevresel etkenlere bağlayan Gelişim Kuramı aşağıdakilerden hangisidir?


19. Freud, çocuğun temel haz kaynağının cinsel organı olduğu ve kendi cinsiyetindeki ebeveynleri ile özdeşim kurarak cinsiyet rollerini kazanmaya başladığı döneme ne ad verir?


20. "Dürtü"ye genellikle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi yol açar?


21. Dürtü ne tür bir güdüleyicidir?


22. Büyüklükleri bilinen nesnelerin uzaktayken, birbirlerine olduklarından daha yakın görünmelerine ne ad verilir?


23. Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı yapısına ilişkin etkenlerden biri değildir?


24. Kütüphaneden ödünç aldığı kitabı, gününde teslim etmeyen bir kişinin, geciktiği gün sayısı kadar kitap alamaması nedeniyle gelecekte kitaplarını zamanında iade etmesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?


25. Tepkisel koşullanmanın gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?


26. Kişilik dinamiğini açıklamak ve davranış bozukluğu tanısını koymak amacıyla, kartlar üzerine basılı olan mürekkep lekelerinin algılanması üzerine test geliştiren psikolog aşağıdakilerden hangisidir?


27. Çalışmalarında "Temel Kaygı" kavramı üzerinde durarak, insanların yaşadıkları içsel çatışmaları, sosyal koşulların doğurduğunu belirten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


28. Çevrede meydana gelen bir olayı görmüş olan başka insanların bulunmasının, bireyin acil yardım gerektiren bir duruma müdahale etme olasılığını azaltmasına ne ad verilir?


29. Tutum ve davranış arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


30. Aşağıdakilerden hangisi bir tutum değişiminin başarıyla gerçekleşmesinde etkili olan hedefin özelliklerinden biri değildir?