Davranış Bilimlerine Giriş 2007 Ara Sınav

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin alt dallarından biri değildir?


2. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemde izlenen bir aşama değildir?


3. Bir bilimsel araştırmada, incelenen konunun diğer konulardan ayrılması ve böylece karışıklığın önlenmesi için olması gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir?


4. Belli bir grubun veya özel bir örneğin gözlenmesine ne ad verilir?


5. Ortaçağ İslam düşüncesinin en seçkin temsilcisi olarak görülen ve önemli bir sosyoloji kitabı kabul edilen Mukaddime adlı eserin yazarı olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


6. Auguste Comte'un ileri sürdüğü üç hal yasasının ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


7. Aşağıdaki kuramlardan hangisi bir toplum içindeki kadınlar ve erkekler arasındaki cinsiyet ilişkilerinin yapısını inceler?


8. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüdür?


9. "Ben bir matematik öğretmeniyim, ama öncelikle anneyim." diyen bir kadının temel statüsü aşağıdakilerden hangisidir?

10. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir sınıfın tanımlanmasında kullanılan çağdaş kriterlerden biri değildir?


11. Ebeveynler ve çocukların farklı değerlere sahip olmaları ve birçok konu üzerinde anlaşamamaları aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?


12. Zuluların çekirge yiyip balık yememesini saçma ve akılsızca bir davranış olarak nitelemek kültürle ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisine bir örnektir?


13. Fakirlik kültürü tezini reddeden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


14. Değerlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


15. Mead'a göre toplumsallaşma sürecinin ikinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


16. Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşma sürecinde etkili bir kurum değildir?


17. Cooley'e göre ayna benlik sürecinin ilk aşamasında aşağıdaki sorulardan hangisi sorulur?


18. Bir bireyin toplumsallaşma sürecindeki en önemli kazanımı aşağıdakilerden hangisidir?


19. Aşağıdakilerden hangisi ikincil gruplara bir örnektir?


20. Referans grubu kavramını öne süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


21. Belirli bir kararda herkesin onayını almaya ve fikirlerini sormaya çalışan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?


22. Grubu başarıya götüren, önemli kişilik özellikleri ve başkalarını etkileme gücü olan kişiye ne ad verilir?


23. Geniş aile yapısının en yaygın biçimde görüldüğü toplum türü aşağıdakilerden hangisidir?


24. Evlenen çiftlerin erkeğin ailesinin yanına yerleşmelerine ne ad verilir?


25. Akraba evliliği, grup ilişkilerine dayalı evlilik biçimlerinden hangisine bir örnektir?


26. Aşağıdakilerden hangisi mutlu bir evliliğin koşullarından biri değildir?


27. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi toplumsal tabakalaşma konusunda sosyolojiye katkıda bulunmamıştır?


28. Toplum içerisinde her bireyin veya pozisyonun geçerli birtakım ödüllere dayalı olduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir?


29. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme ile ilgili temel, sayıltılardan biri değildir?


30. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi ortaya çıkaran dış etmenlerden biri değildir?