Davranış Bilimlerine Giriş 2006 Ara Sınav

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik araştırmalarda etik ile ilgili davranış ve kurallardan biri değildir?


2. Toplumsal Statik ve Toplumsal Dinamik ayrımı hangi sosyolog tarafından oluşturulmuştur?


3. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırmada olması gereken özelliklerden biri değildir?


4. Bilimsel bir araştırmada, anket sorularının hazırlanmasından sonra, soruların örnekleme çok benzeyen bir grupta sınanmasına ne ad verilir?


5. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist kurama göre toplumsal kurumların karşıladığı gereksinimlerden biri değildir?


6. Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkan, bilimsel yöntemle saptanmış bilgilerden oluşan ve iç tutarlılığı olan açıklama biçimine ne ad verilir?


7. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumdan söz edebilmek için gerekli olan koşullardan biri değildir?


8. İnsan toplumları ile diğer organizmaları karşılaştırarak aralarındaki benzerlikleri saptayan ve görüşleri Darwin'in evrim kuramına benzerlik gösterdiği için Sosyal Darwinizm olarak adlandırılan düşünür aşağıdaki lerden hangisidir?


9. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkışını ve gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir?


10. Karl Marx, Ralf Dahrendorf ve Levis Coser gibi kuramcıların katkıda bulundukları sosyolojik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


11. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir değer değildir?


12. Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel toplumların özelliklerinden biri değildir?


13. Lewis'in "fakirlik kültürü" tezini reddederek, aşağı statüdeki insanların toplumun temel başarı değerlerini reddetmeden alternatif bir değer dizini geliştirdiklerini savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?


14. Mead, 3-6 yaş arası çocukların belirli bir bireyin rolünü üstlenip, bu rol ile ilgili hak ve sorumluluklarının neler olduğunu anlamaya çalıştıkları rol alma sürecinin ikinci aşamasına ne ad verir?


15. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüdür?


16. Aşağıda verilen sosyolog-kavram eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


17. Cooley, çocuğun erken yaşlarda birincil gruplarda gördüğü her türlü davranışı kendi açısından yorumlayarak kendini değerlendirmesi sürecine ne ad verir?


18. Toplumsallaşma sonunda bireyin en temel kazanımı aşağıdakilerden hangisidir?


19. Silahsızlanma ve barış yanlısı bir toplumda silahla işlenen suçların oranı yüksek ise bu iki durum kültürle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangilerine karşılık gelir?


20. Bir toplumda kocası ölen bir kadının, kocasının cesediyle birlikte yakılmasını vahşet olarak nitelendirmek, kültürle ilgili kavramlardan hangisine bir örnektir?


21. Aşağıdakilerden hangisi toplumun sahip olduğu kültürün aktarılmasından sorumlu olan toplumsallaşma kurumlarından biri değildir?


22. Belirli bir kararda herkesin onayını almaya ve fikirlerini sormaya çalışarak oy çokluğunu hedefleyen lider tipi aşağıdakiler den hangisidir?


23. Aşağıdaki tabakalaşma sistemlerinden hangisi açık sistem olma özelliği gösterir?


24. Le Play; ana, baba, çocuklar, evlenmiş en büyük oğul ve onun ailesinden oluşan ve babanın aile reisi olduğu aile biçimine ne ad verir?


25. Aşağıdakilerden hangisi birincil grupların bir özelliğidir?


26. Aşağıdaki kuramcılardan hangisi sınıf olgusunu otorite temeline göre analiz ederek, eşitsizlikleri otoritenin eşit olmayan dağılımıyla açıklar?


27. Aşağıdakiler den hangisi endüstrileşme süreciyle birlikte çekirdek aile yapısının ortaya çıkışında etki M olan faktörlerden biri değildir?


28. Aşağıdakilerden hangisi bir grup olma özelliği taşır?


29. Yeni evlenen çiftlerin baba tarafına yerleşmesine ne ad verilir?


30. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin temel sayıcılarından biri değildir?