Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2006 Final

1. Halkın mevcut siyasal düzeni bazı güçlü önderlerin öncülüğünde zorla değiştirmesine ne ad verilir?


2. İtilaf Devletleri'nin 1915 yılında Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakarak savaşı bitirmek amacıyla uygulamaya koydukları plan aşağıdakilerden hangisidir?


3. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın ilk silahlı direniş eylemi nerede, kimlere karşı başlatılmıştır?


4. İstanbul Hükümeti'nin Heyet-i Temsiliye'yi kendisine denk siyasal bir organ olarak gördüğünü gösteren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?


5. Milli Mücadele döneminde; Yunanlıların Milne Çizgisini geçerek Batı Anadolu'da ilerlemesi, Ermenilerin Doğu Anadolu'da saldırıya geçmesi ve Fransızların Güney Doğu Anadolu'da yeniden etkin olması aşağıdakilerden hangisi ne tepkidir?


6. Sevr taslağına göre, görünüşte Osmanlı Devleti'ne bağlı ancak tam anlamıyla özerk bir bölgenin nerede kurulması planlanmıştır?


7. Yunanlıların İnönü'ye kadar ilerlemesini ve burada kanlı çarpışmaların meydana gelmesini hızlandıran olay aşağıdakilerden hangisidir?


8. Mudanya'da yapılan mütareke görüşmelerinin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?


9. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


10. Türk halkına sendikalaşma olanağının verildiği, işçiye grev ve toplu sözleşme hakkının tanındığı ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?


11. Kültürün gelişmesinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?


12. Atatürk'ün önderliğinde yapılan Türk Devrimi sırasında değişime uğramayan kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?


13. Avrupa'da din adamlarının her işe karışmaları ve bütün toplumu en üst düzeyde yönetmelerinin Hıristiyanlığın kaynaklarında bulunmadığı gerçeğinin anlaşılmasından sonra ortaya çıkan hareket aşağıdakilerden hangisidir?


14. Mustafa Kemal'in, Aydınlanma hareketinin Türk toplumunda benimsenebilmesi için öngördüğü siyasal sistem aşağıdakilerden hangisidir?


15. Aşağıdakilerden hangisi temel insan haklarından biri değildir?


16. Devrime ihtiyaç duyan toplumlarda devrimin yürütülebilmesi için öncelikle değiştirilmesi gereken sistem aşağıdakilerden hangisidir?


17. Bireyden güçlü olan devleti, ilke olarak tek yönlü davranmaktan alıkoyan unsurlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?


18. Yabancı bilim adamlarının da katkılarıyla Türkiye'de ilk kez tam anlamıyla evrensel bir üniversite yapısı aşağıdakilerin hangisinde oluşturulmuştur?


19. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk tarafından uygulamaya konulan temel iktisat politikalarından biri değildir?


20. 1926 yılında kabul edilen Kabotaj Kanunu ile aşağıdakilerden hangisi kesinleştirilmiştir?


21. Atatürk'ün yaptığı kıyafet devrimi aşağıdaki ilkelerden hangisi ile daha çok bağlantılıdır?


22. Aşağıdakilerden hangisi Kemalizm'in (Atatürkçülük) özelliklerinden biri değildir?


23. Egemenliği kullananların, bu hakka seçime dayalı olarak sahip oldukları devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


24. Aşağıdakilerden hangisi "temsili demokrasi"nin uygulanması sırasında ortaya çıkan sakıncalardan biridir?


25. Aşağıdakilerden hangisi ulusçuluk kavramı içinde yer almaz?


26. Aşağıdakilerden hangisi Halkçılığın amaçlarından biri değildir?


27. 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu'nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi aşağıdakilerden hangisidir?


28. Aşağıdakilerden hangisi Türk Devrimi'nin sonuçlarından biri değildir?


29. Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin vatandaşlarının, kendi devletlerini dava edebilmelerine olanak sağlayan uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?


30. Türkiye'de demokrasi bilincini geliştiren ve güçlendiren en önemli öğe aşağıdakilerden hangisidir?