Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2006 Bütünleme

1. Osmanlı Devleti'nde bütün yurttaşları kapsayan bir ceza yasasının yapılacağını dile getiren ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?


2. Osmanlı Devleti'ni gerileme döneminden, parçalanmaya götüren en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?


3. Birinci Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesinin kapanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


4. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti'nin paylaşılması ile ilgili değildir?


5. Ulusal bilincin doğması ve başlatılan kurtuluş hareketinin ulusa mal edilmesi konusunda kesin karara varılması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?


6. TBMM'nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği üyelerinin, üzerinde görüş birliğine vardıkları tek ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?


7. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş Türkiye'nin temeli olan Lozan Antlaşması kapsamında değildir?


8. Yürütme gücünü parlamentonun içinden çıkararak; hükümete serbestlik, parlamentoya denetleme hakkı veren sisteme ne ad verilir?


9. Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı'nın Türkiye üzerindeki etkilerinden biridir?


10. Avrupa'yı demokratik değerlerin işlediği bir ülkeler topluluğu haline getirmek, insan haklarını ve özgürlüklerini el birliği ile korumak amacıyla kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?


11. İnsanların kendi içlerine kapanıp yüzlerce yıl aynı değerleri saklamalarını, üretilen değerleri özlerinde ve niteliklerinde hiçbir değişme olmadan kuşaklar boyu sürdürmelerini önleyen kültür öğesi aşağıdakilerden hangisidir?


12. Ulusçuluk akımını dünyada yaygınlaştıran olay aşağıdakilerden hangisidir?


13. Siyasal liberalizmin zafer kazandığı ilk bölge aşağıdakilerden hangisidir?


14. Aşağıdakilerden hangisi temel insan haklarından biri değildir?


15. Bir devlette belli bir zamanda yürürlükte olan hukuk kurallarının bütününe ne ad verilir?


16. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde demokratik bir hukuk devleti kurulamamasının nedenlerinden biridir?


17. Devrime ihtiyaç duyan toplumlarda devrimin yürütülebilmesi için öncelikle değiştirilmesi gereken sistem aşağıdakilerden hangisidir?


18. Yeni Türkiye Devleti'ndeki bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile olmuştur?


19. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı eğitim sistemi için söylenemez?


20. Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türkiye Devleti'nin sanayileşme konusunda özel sektörü özendirmek için aldığı önlemlerden biri değildir?


21. Atatürk Devrimleri aşağıdakilerin hangisi hakkında yasal bir zorunluluk getirmemiştir?


22. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin özelliklerinden biri değildir?


23. Egemenliği kullananların bu hakka seçime dayalı olmadan sahip oldukları devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


24. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün yaptığı ulus tanımında yer almaz?


25. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'e göre halkçılığın esaslarından biridir?


26. I. Yurdun savunulması
II. Asayişin sağlanması
III. Eğitim işlerinin düzenlenmesi
IV. Sağlık işlerinin düzenlenmesi
V. Bireye bırakılan ve devletin yüklendiği ekonomik alanlarda akılcı bir ayrım yapılması
Yukarıda verilen faaliyetler, Atatürk ilkelerinden özellikle hangi ikisinin kapsamına girer?


27. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türkiye Devletini laikliğe götüren gelişmelerden biri değildir?


28. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Devrimlerini korumanın yollarından biri değildir?


29. Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin vatandaşlarının, kendi devletlerini dava edebilmelerine olanak sağlayan uluslararası belge aşağıdakilerden hangisidir?


30. Aşağıdakilerden hangisi Türk Devrimi sonrası meydana gelen kültürel gelişmeye örnek gösterilemez?